02 | 07 | 2015
Геолого-економічна оцінка родовищ сировини будівельних корисних копалин

РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

з дисципліни «Геолого-економічна оцінка родовищ сировини будівельних корисних копалин»

Для спеціальності 0707 « ГЕОЛОГІЯ»

(очна форма навчання)

Кафедра геолого-економічної експертизи мінеральної сировини

Всього годин за навчальним планом на весь курс - 72

В тому числі: лекційних-36,

практичних - 36

Захист випускної роботи

1. УКЛАДАЧІ РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ:

зав. кафедри, професор, докт. геол.- мін. наук, докт. географічних наук, докт. технічних наук Рудько Г.І.

зав. секції Мітько О.П.

2. ЦІЛЬОВІ НАСТАНОВИ

 • У процесі вивчення цього курсу слухачі повинні отримати знання про:
 • ГЕО як процесу вивчення родовища і як техніко-економічної операції з визначення техніко-економічних показників промислового освоєння об'єкту геологорозвідувальних робіт;
 • стадійність ГЕО і ГРР;
 • роль і місце державної експертизи в регулюванні відносин у нафтогазодобувному комплексі України;
 • законодавство України в галузі геолого-економічної оцінки запасів сировини для виробництва будівельних матеріалів у надрах і використання їхніх запасів;
 • утворення ДКЗ України, основні повноваження, відносини із суб'єктами підприємництва і органами державної влади;
 • звітність про запаси і ресурси корисних копалин у надрах;
 • міжнародні, національні, корпоративні, керівні документи щодо звітності про запаси і ресурси родовищ корисних копалин;
 • роль і місце експертизи запасів і ресурсів корисних копалин у надрах;
 • взаємовідносини з бухгалтерськими та біржовими світовими стандартами;
 • Міжнародну Рамкову Класифікацію запасів і ресурсів корисних копалин;
 • глобальний кодекс звітності щодо запасів і ресурсів корисних копалин;
 • структуру геологорозвідувального процесу на тверді корисні копалини;
 • порядок проведення ГРР тверді корисні копалини;
 • класифікацію запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України, як вузлового нормативно-правового документу щодо звітності про запаси і ресурси сировини для виробництва будівельних матеріалів;
 • детальну - ГЕО -1, попередню - ГЕО - 2, початкову - ГЕО - 3;
 • розподіл запасів корисних копалин;
 • класи запасів і ресурсів корисних копалин за трьох порядковим міжнародним кодом;
 • основні принципи і порядок підрахування та обліку запасів і оцінки ресурсів корисних копалин;
 • групи родовищ за складністю геологічної будови;
 • напрями подальшого розвитку класифікації;
 • застосування класифікації до геолого-економічної оцінки родовищ сировини для виробництва будівельних матеріалів;
 • зіставлення груп і класів запасів за класифікаціями 1997р. та 1981р.;
 • дослідно-промислову розробку родовищ сировини для виробництва будівельних матеріалів (ДПР);
 • загальні положення, місце ДПР в структурі ГРП;облік видобутку корисних копалин;
 • документацію ДПР;
 • використання результатів ДПР під час оцінки ДКЗ України
 • промислових запасів родовища;
 • вимоги до комплексного вивчення родовищ сировини для виробництва будівельних матеріалів;
 • групування супутніх корисних копалин і компонентів залежно від
 • форм знаходження та вимог промисловості до умов їхнього
 • вилучення;
 • підрахунок запасів і оцінка ресурсів супутніх корисних копалин і
 • компонентів;
 • категоризацію і класифікацію їхніх запасів і ресурсів залежно від
 • вивченості основних корисних копалин;
 • вимоги до вивчення відходів при видобутку сировини для виробництва будівельних матеріалів;
 • державний облік запасів;
 • оформлення матеріалів ТЕО корисних копалин і компонентів;
 • вимоги до змісту матеріалів геолого-економічних оцінок родовищ
 • сировини для виробництва будівельних матеріалів, що подаються на державну експертизу;
 • загальні відомості про об'єкт ГРР;
 • методику та результати проведених ГРР;
 • техніко-економічне обґрунтування кондицій для підрахування
 • запасів сировини для виробництва будівельних матеріалів;
 • економічні показники розробки родовища по покладах, варіантах і
 • родовищах в цілому;
 • загальну економічну оцінку родовища, перелік кондицій, що
 • пропонуються до затвердження ДКЗ України;
 • підрахунок запасів сировини для виробництва будівельних матеріалів та спільно залягаючих корисних копалин;
 • обґрунтування прийнятих методів підрахунку запасів;
 • класифікацію підрахованих запасів і оцінених ресурсів корисних копалин;
 • порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів
 • сировини для виробництва будівельних матеріалів;
 • повноваження експертів ДКЗ;
 • попередні і пленарні засідання колегії ДКЗ;
 • умови відмови від затвердження запасів сировини для виробництва будівельних матеріалів, для повторної (і додаткової) державної експертизи.

2. ЛЕКЦІЇ

№ теми

Теми лекцій та їхній зміст

Кількість годин

1.

Лекція 1. Законодавство України в галузі вивчення геолого-економічної оцінки і використання запасів корисних копалин у надрах - Закон України про надра, переліки підзаконних актів Кабінету Міністрів України, центральних органів державної виконавчої влади у сфері надрокористування . Положення про ДКЗ України. Утворення ДКЗ, основні повноваження, відносини із суб'єктами підприємництва і органами державної влади.

4

2

Лекція 2. Поняття ГЕО як процесу вивчення родовища і як техніко-економічної операції з визначення техніко-економічних показників промислового освоєння об'єкта геологорозвідувальних робіт.

Стадійність ГЕО і ГРР. Перехід від адміністративного до договірно-правового та економічного регулювання стадійності ГРР.

2

3.

Лекція 3. Роль і місце ДКЗ України та державної експертизи в системі регулювання відносин сфері надрокористування України, іі призначення та головні завдання. Порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин.

2

4

Лекція 4. Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр України, як вузловий нормативно-правовий документ щодо звітності про запаси і ресурси корисних копалин. Терміни і визначення: корисні копалини, корисні компоненти; основні, супутні і спільзалягаючі корисні копалини і компоненти; ресурси і запаси корисних копалин і супутніх компонентів; товарна продукція гірничого виробництва, мінеральна сировина, комплексне використання родовищ. Геологічне вивчення родовищ корисних копалин. Техніко-економічне вивчення родовищ. Геолого-економічна. оцінка родовищ корисних копалин. Детальна - ГЕО - 1, попередня - ГЕО - 2, початкова-ГЕО-3.

4

5.

Лекція 5. Міжнародна Рамкова Класифікація запасів і ресурсів корисних копалин. Узагальнюючі поняття. Основні принципи, класифікація і кодифікація запасів і ресурсів, визначення кількості корисних копалин. «Компетентні особи», їхній статус. Категорії і підкатегорії для твердих корисних копалин. Класи запасів і ресурсів корисних копалин поточних (наявних) на дату оцінки. Достовірні, ймовірні і можливі запаси корисних копалин.

2

6.

Лекція 6. Застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ будівельного і облицювального каменю. Визначення понять: родовище будівельних і облицювальних каменів, штучний камінь, облицювальний камінь, бортовий камінь, рваний камінь, бутовий камінь. Загальні відомості і вимоги до якості будівельного й облицювального каменю. Розподіл родовищ каменю за геолого-промисловими типами, складністю геологічної будови та за кількістю запасів. Послідовність проведення геологорозвідувальних робіт на будівельний і облицювальний камінь. Розподіл запасів будівельного й облицювального каменю за ступенем геологічного вивчення. Розвідані запаси. Попередньо розвідані запаси. Розподіл запасів будівельного й облицювального каменю за ступенем техніко-економічного вивчення. Розподіл запасів будівельного й облицювального каменю за промисловим значенням. Розподіл запасів будівельного й облицювального каменю на класи. Вимоги до вивченості родовищ будівельного й облицювального каменю. Вимоги до підрахунку запасів. Підготовленість розвіданих родовищ або їх ділянок до промислового освоєння.

4

7

Лекція 7. Застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ глинистих порід. Загальні відомості, вимоги до якості глинистих порід, галузі їх застосування. Розподіл родовищ глинистих порід за геолого-промисловими типами, ладністю геологічної будови та за кількістю запасів. Послідовність проведення геологорозвідувальних робіт на наявність глинистих порід. Розподіл запасів глинистих порід за ступенем геологічного вивчення. Розподіл запасів глинистих порід за ступенем техніко-економічного вивчення. Розподіл запасів глинистих порід за промисловим значенням. Розподіл запасів глинистих порід на класи. Вимоги до вивченості родовищ глинистих порід. Вимоги до підрахунку запасів. Підготовленість розвіданих родовищ або їх ділянок до промислового освоєння.

2

8

Лекція 8. Застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ піску та гравію. Загальні відомості, вимоги до якості піску та гравію, галузі їх застосування. Розподіл родовищ піску та гравію за геолого-промисловими типами, складністю геологічної будови та за кількістю запасів. Послідовність проведення геологорозвідувальних робіт на наявність піску та гравію. Розподіл запасів піску та гравію за ступенем геологічного вивчення. Розподіл запасів піску та гравію за ступенем техніко-економічного вивчення. Розподіл запасів піску та гравію за промисловим значенням. Розподіл запасів піску та гравію на класи. Вимоги до вивченості родовищ піску та гравію. Вимоги до підрахунку запасів. Підготовленість розвіданих родовищ або їх ділянок до промислового освоєння.

2

9.

Лекція 9. Вимоги до комплексного вивчення родовищ і підрахунку запасів супутніх та спільно залягаючих корисних копалин і відходів гірничого виробництва. Підрахунок запасів і оцінка ресурсів спільно залягаючих та супутніх корисних копалин і компонентів. Категоризація і класифікація їхніх запасів залежно від вивченості основних корисних копалин. Початкова, попередня і детальна ГЕО супутніх корисних і спільно залягаючих копалин і компонентів. Підготовленість супутніх корисних копалин і компонентів до промислового освоєння. Державний облік запасів.

2

10.

Лекція 10. Вимоги до оцінки природної радіоактивності корисних копалин при проведенні геологорозвідувальних робіт на родовищах сировини будівельних матеріалів.

Відомості про радіоактивність гірських порід. Класифікація будівельної мінеральної сировини і групи родовищ за ступенем радіоактивності. Способи визначення радіоактивностігірських порід і апаратура, що застосовується. Вимірювання гамма-активності гірських порід у природних відслоненнях, гірничих виробках і керні свердловин. Вимірювання гамма-активності гірських порід у свердловинах. Визначення вмісту радіонуклідів у пробах гірських порід лабораторним способом. Методика оцінки природної радіоактивності родовищ сировини будівельних матеріалів. Методика визначення радіоактивності гірських порід. Вимоги ДКЗ України до змісу та оформлення документації щодо оцінки природної радіоактивності корисних копалин.

2

11.

Лекція 11. Порядок вивчення та підрахунку експлуатаційних запасів супутніх вод родовищ твердих корисних копалин. Основні положення. Вивчення гідрогеологічних умов родовищ твердих корисних копалин, підземні води яких можуть використовуватись як супутні корисні копалини. вивчення якості супутніх підземних вод. Вплив осушення родовищ на довкілля та водогосподарські об’єкти. Особливості підрахунку експлуатаційних запасів супутніх підземних вод.

2

12.

Лекція 12. Вимоги до змісту, оформлення та порядку подання на розгляд ДКЗ України матеріалів геолого-економічних оцінок родовищ корисних копалин для виробництва будівельних матеріалів. Загальні положення Основні вимоги до змісту матеріалів геолого-економічних

оцінок родовищ корисних копалин. Зміст геолого-технологічної частини звіту. Зміст техніко-економічного обгрунтування параметрів кондицій. Підрахунок запасів. Оцінка підготовленості родовищ до промислового освоєння. Висновки. Список використаних матеріалів. Перелік та короткий зміст текстових додатків. Перелік та короткий зміст табличних додатків. Графічні додатки. Оформлення матеріалів геолого-економічних оцінок родовища. Порядок подання матеріалів геолого-економічної оцінки.

4

13.

Лекція 13. Техніко-економічне обґрунтування кондицій для підрахування запасів корисних копалин для виробництва будівельних матеріалів.

Положення про порядок розробки кондицій на мінеральну сировину для підрахунку запасів твердих корисних копалин у надрах. Загальні положення. Основні терміни та визначення. Загальні засади розробки кондицій. Показники кондицій. Геологічне обґрунтування кондицій. Гірничотехнічне обґрунтування кондицій. Економічне обґрунтування кондицій

4


3. ТЕМА ТА КОРОТКИЙ ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

№ теми

Назва теми та зміст заняття

Кількість годин

Практичне заняття № 1. Дослідження і аналіз матеріалів ГЕО родовища блочного каменю.


12

Практичне заняття № 2. Дослідження і аналіз матеріалів ГЕО родовища глинистої сировини.


12

Практичне заняття № 3. Дослідження і аналіз матеріалів ГЕО родовищ піску і гравію.

Метою занять є закріплення знань, одержаних на лекціях 1-13. Заняття відбуваються у виді семінару з обговоренням питань:

1. Обґрунтованість геологічної будови родовища. Побудова графічних матеріалів.

2. Техніко-економічне обґрунтування кондицій для підрахунку запасів. Визначення кондиційних підрахункових параметрів. Критерії оптимальності.

3. Підрахунок запасів корисних копалин, їхня класифікація.

4. Юридичне обґрунтування правочинності проведення робіт.

12

Всього

36


4. САМОСТІЙНА РОБОТА

№ п/п

Тема самостійної роботи

Форма контролю

1.

Теми для самостійного опрацюванні:

1. Нормативно-правова база ГЕО родовищ будівельної сировини.

2. Геологічна експертиза матеріалів ГЕО родовища будівельної сировини. Висновок.

3. Технічна перевірка підрахунку запасів родовища будівельної сировини. Висновок.

4. Технологічна експертиза матеріалів ГЕО родовища будівельної сировини. Висновок.

5. Техніко-економічна експертиза матеріалів ГЕО родовища будівельної сировини. Висновок.

6. Екологічна експертиза матеріалів ГЕО родовища будівельної сировини. Висновок.

2.

Самостійна робота за темами курсу

Захист самостійної роботи

ЛІТЕРАТУРА

Закони України:

1. Конституція України

2. Кодекс України про надра

4. «Про державну геологічну службу України»

5. «Про угоди про розподіл продукції»

6. «Про охорону навколишнього природного середовища»

8. «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»

9. Гірничий закон

Укази Президента України:

1. «Про управління в галузі використання і охорони надр України» від

30.04.1993 р. №287.

3. « Про систему центральних органів виконавчої влади» від 15.12.99 р. № 1572. '

4. « Про заходи щодо підвищення ефективності управління підприємствами в галузі геології і розвідки надр» від 14.06.00 р. №802.

5. « Про Міністерство охорони навколишнього природного середовища України» від 20.04.2005 р. № 675/2005.

Постанови Кабінету Міністрів України:

1. « Про затвердження Положення про державний геологічний контроль за веденням робіт по геологічному вивченню надр України» від

30.11.1994 р. №801.

2.«Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» від 12.12.1994 р. № 827.

3. «Про затвердження переліку матеріалів, продуктів та послуг, що не можуть бути використані як плата за користування надрами» від 12.12.1994р. № 825.

4. « Про затвердження Положення про порядок проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин» від 22.12.1994 р. № 865.

5. «Про затвердження Положення про порядок установлення квот на видобуток окремих видів корисних копалин» від 22.12.1994 р. № 862.17

6. «Про затвердження Положення про порядок забудови площ залягання корисних копалин загальнодержавного значення» від 17.01.1995р. №33.

7. «Про затвердження Положення про порядок списання корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства» від 27.01.1995 р. № 58.

8. «Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів» від 27.01.1995 р. № 59.

9. «Про затвердження Порядку державного обліку родовищ, запасів і проявів корисних копалин» від 31.01.1995 р. № 75.

10. «Про затвердження Положення про першовідкривачів родовищ корисних копалин» від 01.02.1995 р. № 80.

11. «Про Порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння» від 14.02.1995 р. № 114.

12. «Про затвердження Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду» від 21.02.1995 р. № 134.

13. «Про затвердження Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією» від 13.06.1995 р. № 423.

14. «Про внесення доповнень до деяких рішень Уряду України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про виключну (морську) економічну зону України» від 09.01.1996 р. № 24.

15. «Про затвердження Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр» від 05.05.1997 р. № 432.

17. «Про надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування ділянками надр з метою геологічного вивчення та видобування стратегічно важливих корисних копалин» від 15.07.1997 р. № 742.

18. «Про затвердження базових нормативів плати за користування надрами для видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за користування надрами для видобування корисних копалин» від 12.09.1997 р. № 1014.

19. «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань державного обліку запасів, експертизи, оцінки та списання» від 27.09.1997 р. №927.

20. « Про реорганізацію галузі геології і розвідку надр» від 06.11.1997р. № 1242.

21. «Про затвердження переліку витрат на розвідку (дорозвідку) та облаштування будь-яких запасів (родовищ) корисних копалин з відповідними витратами на їхню розробку, що включаються до окремої групи витрат платників податку, які підлягають амортизації» від 04.02.1998 р. № 118.

22. « Про Положення про порядок організації та проведення міжнародних конкурсів (тендерів) на укладання контрактів на користування надрами» від 08.06.1998 р. № 841.

23. «Про затвердження Порядку проведення геологорозвідувальних робіт за рахунок коштів державного бюджету» від 25.01.1999 р. № 83.18

24. « Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету та його справляння» від 29.01.1999 р. № 115.

26. « Про плату за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин» від 08.11.2000 р. № 1682.

27. « Про затвердження Положення про Державну комісію України по запасах корисних копалин» від 10.11.2000 р. № 1689.

28. «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 26.10.2001 р. № 1426.

31. « Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами» від 02.10.2004 р. № 1540.

32. « Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 р. № 827» від 16.08.2005 р. № 747 («Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення»).

33. « Про внесення змін до Положення про Державну комісію України по запасах корисних копалин» від 16.03.2006 р. № 342.

Нормативно-методичні документи:

1. Вимоги до комплексного вивчення родовищ і підрахунку запасів супутніх корисних копалин і компонентів та відходів гірничого виробництва. Наказ ДКЗ України від 12.11.1997 р. № 95.

2. Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ будівельного і облицювального каменю. Наказ ДКЗ України від 16.12.2003 №199.

3. Інструкція із застосування Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр до родовищ глинистих порід. Наказ ДКЗ України від 2.12.2004 №263.

4. ДБН В.2.7-31-95 Порядок визначення запасів родовищ піску та гравію.Київ.1997.

5. Інструкція про зміст, оформлення та порядок подання в ДКЗ України матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ металічних і неметалічних корисних копалин». Наказ ДКЗ України від 04.09.1995 р. № 35.

6. Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини. Наказ Геолкому України від 15.02.2000 №19.

7. Порядок вивчення та підрахунку експлуатаційних запасів супутніх вод родовищ твердих корисних копалин. Методичні вказівки. Наказ ДКЗ України від 11.06.2001 №74.

8. Вимоги до оцінки природної радіоактивності корисних копалин при проведенні геологорозвідувальних робіт на родовищах будівельної сировини. Наказ ДКЗ України від 15.12.1997 №105.

9. Про затвердження Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки (ДПР) родовищ корисних копалин загальнодержавного значення. Наказ Геолкому України від 15.03.2000 №40